ค้นหาสินค้า

การขนส่งสินค้าผ่านแดน

การขนส่งสินค้าผ่านแดน

การขนส่งสินค้าผ่านแดนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดของประเทศอื่นเพื่อทำการค้าขายและการลงทุน ดังนั้น ประชาคมระหว่างประเทศ จึงสนับสนุนให้ทุกประเทศมีสิทธิในการขนส่งสินค้าผ่านแดนอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิในการขนส่งสินค้าผ่านแดนนั้นถูกจำกัดขอบเขตในการใช้สิทธิโดยอำนาจอธิปไตยของประเทศทางผ่าน โดยประเทศทางผ่านย่อมมีอำนาจอธิปไตยในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลหรือสิ่งของของประเทศอื่นใช้ดินแดนของตนเป็นทางผ่านด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศในเรื่องอำนาจอธิปไตย ด้วยเหต...

บริการสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศ

บริการสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศ

นิยามการผ่านแดน คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในระหว่างการผ่านประเทศไทย การผ่านแดนในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ คือ การผ่านแดนตามความตกลงระหว่างปร...

ส่งของชิ้นใหญ่ไปต่างประเทศทำอย่างไร

ส่งของชิ้นใหญ่ไปต่างประเทศทำอย่างไร

ถ้าเราจะส่งของใหญ่ไปต่างประเทศ จะต้องส่งผ่านบริการใด และต้องมีน้ำหนักเท่าไร? ขนาดแค่ไหน? ถึงจะเรียกว่าใหญ่จริง!! และขั้นตอนการส่งมีรายละเอียดยังไงบ้าง ก่อนที่เราจะทำการส่งพัสดุของเราไปในแต่ละประเทศนั้น การศึกษาข้อกำหนดและข้อห้ามต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะในแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน และที่สำคัญไปกว่านั้น หากต้องส่งของไปขายต่างประเทศด้วยแล้ว อย่าลืมศึกษารายละเอียดต่างๆ และขั้นตอนการดำเนินงานกับศุลกากรเอาไว้ด้วย เพื่อให้การส่งพัสดุของเราผ่านฉลุยนั่นเอง ส่งของชิ้นใหญ่ แค่ไหนถึงเรียกว่าใหญ่? น้...

พิธีการศุลกากร นำของเข้าทางบก

พิธีการศุลกากร นำของเข้าทางบก

การพิจารณาออกใบอนุญาต (หรือยกเว้นใบอนุญาต) นำรถเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตลอดจนเงื่อนไขในการอนุญาต เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา ประเภทรถที่จะอนุญาต หรือเส้นทางในการใช้รถเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด การรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest)    ผู้รับผิดชอบควบคุมการขนส่งสินค้ามีหน้าที่รายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest) ตามแบบ ศบ.1 เมื่อยานพาหนะจากต่างประเทศมาถึงด่านพรมแดนทางบก โดยการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ได้ร...

ค่า Demurrage Charge และค่า Detention Charge คืออะไรสําหรับการนําเข้าสินค้า

ค่า Demurrage Charge และค่า Detention Charge คืออะไรสําหรับการนําเข้าสินค้า

ในการนําเข้าสินค้ามีผู้ประกอบการหลายรายได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาโดยการนําสินค้าเข้ามานั้น ได้นําเข้ามาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเมื่อมีการส่งมอบสินค้าออกมาจากท่าเรือนําเข้านั้นในบางครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยทางบริษัทสายการเดินเรือที่เป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งจะแยกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ ค่า Demurrage Charge: คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการขนส่งทางเรือโดยการนําเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบ FCL ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางสายเรือจะเป็นผู้กําหนดเวลาในการนําเข้าโดยการนับจากวันเรือเข้าโดยเป็น ผู้กําหนดเวลา...

ตู้ CONTAINER มีกี่ประเภท?

ตู้ CONTAINER มีกี่ประเภท?

 ปัจจุบันตู้คอนเทนเนอร์นับเป็นหัวใจสำคัญของวงการโลจิสติกส์ เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถปกป้องสินค้าได้ดี และมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ตู้คอนเทนเนอร์ยังเป็นตัวแปรสำคัญ ในการคำนวณต้นทุนขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนในการขนส่งได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากพื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์มีขนาดความกว้าง ความสูงชัดเจน การคำนวนพื้นที่การบรรจุสินค้าจึงทำได้ง่ายและกำหนดต้นทุนได้เที่ยงตรงมากขึ้น การขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ สามารถขนส่งได้หลากหลายช่...